Regulamin Platformy Get Smarter

§ 1.

Platforma Get Smarter to platforma on-line prowadzona przez administratora Get Smarter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sieci internetowej pod adresem elektronicznym: getsmarter.eu oraz app.getsmarter.eu.

 

§ 2.

Administratorem prowadzącym Platformę Get Smarter jest Get Smarter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-243), ul. Ks. Józefa 373/10, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000470797, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, posiadająca NIP 6772376547 i REGON 122906766, adres do doręczeń: 30-507 Kraków, ul. Celna 9/39, numer telefonu: 792 310 198, adres poczty elektronicznej: getsmarter@getsmarter.eu.

 

§ 3.

Regulamin Platformy Get Smarter określa zasady świadczenia przez administratora usług polegających na udostępnieniu platformy on-line, prowadzonej przez administratora w sieci internetowej pod adresem elektronicznym: getsmarter.eu oraz app.getsmarter.eu, w ramach której administrator umożliwia korzystającym:
1)    przedstawienie przez specjalistę oferty konsultacji na rzecz użytkownika;
2)    wyszukanie przez użytkownika oferty konsultacji świadczonych przez specjalistę w dziedzinie interesującej użytkownika;
3)    zawarcie przez użytkownika i specjalistę transakcji, której przedmiotem jest świadczenie przez specjalistę konsultacji na rzecz użytkownika w dziedzinie interesującej użytkownika;
4)    odbycie przez użytkownika i specjalistę wirtualnego spotkania on-line w celu świadczenia konsultacji przez specjalistę na rzecz użytkownika;
5)    wydanie przez użytkownika opinii o konsultacji świadczonej przez specjalistę.

 

§ 4.

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
1)    regulamin – niniejszy Regulamin Platformy Get Smarter, udostępniany przez administratora w sieci internetowej pod adresem elektronicznym: http://getsmarter.eu/pl/regulamin-serwisu/;
2)    platforma – platforma on-line, prowadzona przez administratora w sieci internetowej pod adresem elektronicznym: getsmarter.eu oraz app.getsmarter.eu, umożliwiająca przedstawienie przez specjalistę oferty konsultacji na rzecz użytkownika, wyszukanie przez użytkownika oferty konsultacji świadczonych przez specjalistę w dziedzinie interesującej użytkownika, zawarcie przez użytkownika i specjalistę transakcji, której przedmiotem jest świadczenie przez specjalistę konsultacji na rzecz użytkownika w dziedzinie interesującej użytkownika, odbycie przez użytkownika i specjalistę wirtualnego spotkania on-line w celu świadczenia konsultacji przez specjalistę na rzecz użytkownika oraz wydanie przez użytkownika opinii o konsultacji świadczonej przez specjalistę;
3)    administrator – podmiot prowadzący platformę określony w § 2 regulaminu;
4)    korzystający – użytkownik lub specjalista;
5)    użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania – korzystająca z platformy w celu uzyskania konsultacji od specjalisty;
6)    specjalista – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania – korzystającą z platformy w celu świadczenia konsultacji na rzecz użytkownika;
7)    przedsiębiorca – użytkownik korzystający z platformy w ramach prowadzonej w imieniu własnym działalności gospodarczej;
8)    konsument – użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
9)    umowa lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana między administratorem a korzystającym, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną polegających:
a)    w przypadku użytkownika – na prowadzeniu przez administratora konta użytkownika i udostępnieniu platformy użytkownikowi w celu wyszukania przez użytkownika specjalisty oferującego konsultacje w dziedzinie interesującej użytkownika, zawarcie przez użytkownika transakcji ze specjalistą, której przedmiotem jest świadczenie przez specjalistę konsultacji w dziedzinie interesującej użytkownika, odbycie przez użytkownika wirtualnego spotkania on-line ze specjalistą w celu świadczenia konsultacji przez specjalistę na rzecz użytkownika oraz wydanie przez użytkownika opinii o konsultacji świadczonej przez specjalistę,
b)    w przypadku specjalisty – na prowadzeniu przez administratora konta specjalisty i udostępnieniu platformy specjaliście w celu przedstawienia przez specjalistę oferty konsultacji świadczonych przez niego na rzecz użytkownika, zawarcie przez specjalistę transakcji z użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez specjalistę konsultacji w dziedzinie interesującej użytkownika oraz odbycie przez specjalistę wirtualnego spotkania on-line z użytkownikiem w celu świadczenia konsultacji przez specjalistę na rzecz użytkownika;
10)    konsultacje – porady i konsultacje w dziedzinie interesującej użytkownika oferowane lub świadczone przez specjalistę na rzecz użytkownika;
11)    transakcja – umowa zawierana pomiędzy specjalistą i użytkownikiem, której przedmiotem są konsultacje w dziedzinie interesującej użytkownika świadczone przez specjalistę na rzecz użytkownika;
12)    konto – usługa świadczona przez administratora drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu korzystającemu wirtualnego konta, oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem wybranymi przez korzystającego, zawierającego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora, za pomocą którego korzystający może korzystać z platformy oraz na którym gromadzone są dane korzystającego oraz jego czynności wykonane na platformie;
13)    kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.).

 

§ 5.

Administrator świadczy w ramach platformy usługi drogą elektroniczną polegające na:
1)    udostępnieniu korzystającemu z wirtualnego konta prowadzonego przez administratora, oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem wybranymi przez korzystającego; konto zawiera zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora, za pomocą którego korzystający może korzystać z platformy oraz na którym gromadzone są dane korzystającego oraz jego czynności wykonane na platformie;
2)    udostępnieniu platformy, która umożliwia korzystającym przedstawienie przez specjalistę oferty konsultacji na rzecz użytkownika, wyszukanie przez użytkownika oferty konsultacji świadczonych przez specjalistę w dziedzinie interesującej użytkownika, zawarcie przez użytkownika i specjalistę transakcji, której przedmiotem jest świadczenie przez specjalistę konsultacji na rzecz użytkownika w dziedzinie interesującej użytkownika, odbycie przez użytkownika i specjalistę wirtualnego spotkania on-line w celu świadczenia konsultacji przez specjalistę na rzecz użytkownika oraz wydanie przez użytkownika opinii o konsultacji świadczonej przez specjalistę.

 

§ 6.

W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną korzystający winien dysponować urządzeniami spełniającymi wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się administrator, tj. posiadać:
1)    komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet, wyposażone w mikrofon i kamerę;
2)    dostęp do łącza internetowego o prędkości co najmniej 750kb/s;
3)    dostęp do poczty elektronicznej;
4)    dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 37 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 8 i wyższej, Google Chrome w wersji 42 i wyższej – z włączoną obsługą JavaScript, z możliwością instalowania pluginów (np. do video chatu) i z możliwością włączenia w przeglądarce internetowej zapisu plików Cookies.

 

§ 7.

1.    Świadczenie przez administratora na rzecz korzystającego usług drogą elektroniczną następuje od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy administratorem a korzystającym.
2.    W celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną korzystający dokonuje rejestracji na platformie poprzez podanie danych określonych lub za pośrednictwem portali społecznościowych- odpowiednio w § 9 lub w § 10  -oraz utworzenie konta opatrzonego:
1)    loginem – czyli indywidualnym oznaczeniem korzystającego w postaci wybranego przez korzystającego przez niego adresu poczty elektronicznej, służącego do logowania się do konta;
2)    hasłem – czyli dowolnym ciągiem znaków wybranym przez korzystającego umożliwiającym autoryzację korzystającego podczas logowania się do konta.
3.    Administrator wysyła wiadomość potwierdzającą rejestrację korzystającego na platformie na adres poczty elektronicznej podanej przez korzystającego podczas rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji konta korzystającego na platformie dochodzi do zawarcia pomiędzy korzystającym a administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w regulaminie.
4.    Każdorazowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną na platformie wymaga zalogowania się przez korzystającego do konta poprzez podanie loginu korzystającego i odpowiadającego mu hasła.
5.    Korzystający może zakończyć, w każdej chwili, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wylogowanie się z konta.
6.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
7.    Korzystający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez:
1)    usunięcie konta korzystającego utworzonego na platformie – przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ramach konta;
2)    złożenie administratorowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy: w formie pisemnej dostarczając je osobiście lub przesyłając na adres siedziby administratora: 30-243 Kraków, ul. Ks. Józefa 373/10 lub na adres do doręczeń: 30-507 Kraków, ul. Celna 9/39 albo drogą elektroniczną przez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres poczty elektronicznej administratora: getsmarter@getsmarter.eu.
8.    Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia poprzez przesłanie wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez korzystającego adres poczty elektronicznej.

 

§ 8.

1.    Korzystający będący konsumentem, który zawarł z administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zgodnie z postanowieniami ust. 2-8.
2.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3.    Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4.    Konsument może odstąpić od umowy, składając administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy osobiście lub przesyłając je na adres siedziby administratora: 30-243 Kraków, ul. Ks. Józefa 373/10 lub na adres do doręczeń: 30-507 Kraków, ul. Celna 9/39.
5.    Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu – „Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy”.
6.    Konsument może także odstąpić od umowy drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do regulaminu określonego w ust. 5, przez jego przesłanie na adres poczty elektronicznej administratora: getsmarter@getsmarter.eu.
7.    W przypadku odstąpienia od umowy umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się za niezawartą.
8.    W przypadku odstąpienia od umowy konsument nie ponosi żadnych opłat na rzecz administratora.

 

§ 9.

1.    Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania – która zamierza korzystać z konsultacji świadczonych przez specjalistę.
2.    Uzyskanie statusu użytkownika wymaga rejestracji na platformie w sposób określony w § 7 oraz podania imienia i nazwiska osoby fizycznej lub nazwy (firmy) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a także adresu poczty elektronicznej użytkownika.
3.    Konto zawiera dane podane przez użytkownika podczas rejestracji. W przypadku zmiany danych użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować.
4.    Zabrania się usuwania przez użytkownika danych, o których mowa w ust. 2, a także podawania danych niepełnych lub nieprawdziwych.
5.    Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do konta.

 

§ 10.

1.    Specjalistą może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania – która zamierza świadczyć konsultacje na rzecz użytkowników.
2.    Uzyskanie statusu specjalisty wymaga rejestracji na platformie w sposób określony w § 7 oraz podania:
1)    w przypadku osoby fizycznej – imienia, nazwiska i adresu zamieszkania oraz adresu poczty elektronicznej, a także numeru rachunku bankowego specjalisty;
2)    w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – nazwy i siedziby oraz adresu poczty elektronicznej, a także numeru rachunku bankowego specjalisty.
3.    Konto zawiera dane podane przez użytkownika podczas rejestracji. W przypadku zmiany danych specjalista powinien niezwłocznie je zaktualizować.
4.    Zabrania się usuwania przez specjalistę danych, o których mowa w ust. 2, a także podawania danych niepełnych lub nieprawdziwych.
5.    Specjalista powinien zachować w tajemnicy hasło do konta.
6.    Specjalista może zamieścić w ramach konta informacje o zakresie i cenie świadczonych konsultacji (w tym w postaci linka/odnośnika do swojej strony internetowej, pod warunkiem, że za jej pośrednictwem nie jest prowadzona sprzedaż towarów lub usług). Informacje te zostaną przyporządkowane do danego konta oraz będą widoczne dla wszystkich odwiedzających platformę.

 

§ 11.

1.    Korzystający zobowiązany jest do korzystania z konta i platformy w sposób zgodny z przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej administratora, innych korzystających oraz osób trzecich.
2.    Korzystający zobowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.    Korzystającego obowiązuje zakaz dostarczania i umieszczania na platformie treści o charakterze bezprawnym.
4.    Administrator może usunąć informacje zamieszczone przez korzystającego, jeżeli ich treść narusza regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, narusza dobra osobiste oraz praw autorskie i prawa własności intelektualnej administratora, innych korzystających oraz osób trzecich.
5.    Specjalista zobowiązuje się świadczyć konsultacje na rzecz użytkownika z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą i kwalifikacjami.

 

§ 12.

1.    Administrator umożliwia użytkownikom i specjalistom zawieranie przy wykorzystaniu platformy transakcji na zasadach określonych w regulaminie.
2.    Administrator nie jest stroną transakcji zawieranej przez użytkownika i specjalistę, a także nie jest podmiotem który świadczy konsultacje lub na którego rzecz konsultacje są świadczone.
3.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji przez specjalistę lub użytkownika, za treść konsultacji świadczonych przez specjalistę na rzecz użytkownika oraz za skutki zastosowania się użytkownika do konsultacji świadczonych przez specjalistę.
4.    Administrator świadczy usługi elektroniczne na rzecz korzystających nieodpłatnie.
5.    Korzystający ponosi we własnym zakresie opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych umożliwiających mu dostęp do platformy za pośrednictwem łącza internetowego w wysokości naliczanej przez dostawców usług telekomunikacyjnych, z których usług korzystający korzysta.

 

§ 13.

1.    Specjalista lub użytkownik określa opis konsultacji, którą oferuje lub którą jest zainteresowany.
2.    Zabronione jest umieszczanie w opisie konsultacji treści naruszających przepisy prawa, postanowienia regulaminu, a także słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi oraz treści drastycznych.
3.    Opis konsultacji nie może zachęcać do nabycia konsultacji poza platformą; nie może zawierać reklam i treści ogłoszeniowych dotyczących konsultacji nieoferowanych na platformie. Opis konsultacji nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Wykorzystywanie zdjęć i tekstów należących do innych osób wymaga uzyskania ich zgody.
4.    Specjalista umieszcza na platformie ofertę określającą rodzaj i tematykę świadczonych konsultacji, wysokość wynagrodzenia za świadczone konsultacje oraz dostępne terminy świadczenia konsultacji.
5.    Użytkownik w celu skorzystania z konsultacji specjalisty dokonuje wyboru oferty specjalisty spośród ofert zamieszczonych na platformie oraz dokonuje rezerwacji terminu konsultacji.
6.    W celu zawarcia transakcji specjalista i użytkownik nawiązują za pomocą platformy kontakt w celu  ustalenia zakresu konsultacji oraz terminu odbycia wirtualnego spotkania on-line (za pośrednictwem usługi telekonferencji dostępnej w ramach platformy lub w inny sposób) w celu świadczenia konsultacji przez specjalistę na rzecz użytkownika.
7.    Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji przez specjalistę lub użytkownika ponosi – odpowiednio – specjalista lub użytkownik na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów.
8.    Specjalista świadczący konsultacje jako przedsiębiorca na rzecz konsumenta zobowiązuje się przestrzegać praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów.
9.    Po zakończeniu konsultacji użytkownik może wydać opinię o konsultacji świadczonej przez specjalistę poprzez umieszczenie odpowiedniego wpisu na platformie.

 

§ 14.

1.    Użytkownik korzystający z konsultacji świadczonych przez specjalistę ponosi na rzecz specjalisty opłatę w wysokości wynikającej z rodzaju konsultacji oraz stawki za konsultacje określonej przez specjalistę w ofercie umieszczonej na platformie.
2.    Określona przez specjalistę opłata jest wynagrodzeniem brutto wyrażonym w walucie polskiej i zawiera ewentualny podatek od towarów i usług (jeżeli konsultacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).
3.    Użytkownik bezpośrednio po ustaleniu terminu konsultacji dokonuje płatności wynagrodzenia na rzecz specjalisty za pośrednictwem usługi płatności elektronicznych świadczonej przez Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 72, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 zł i kapitale wpłaconym 4.000.000,00 zł.
4.    Wpłacona przez użytkownika opłata przekazywana jest na rzecz specjalisty w wysokości wpłaconej przez użytkownika, pomniejszonej o prowizję należną na rzecz Dotpay Spółka Akcyjna, z chwilą zgłoszenia się przez użytkownika i specjalistę na platformie w umówionym terminie konsultacji.
5.    W razie niezgłoszenia się przez użytkownika lub specjalistę na platformie w umówionym terminie konsultacji dokonana przez użytkownika płatność zwracana jest niezwłocznie na rzecz użytkownika w wysokości przez niego wpłaconej.
6.    Po dokonaniu przez użytkownika i specjalisty zgłoszenia na platformie w umówionym terminie konsultacji, odbycie konsultacji może odbyć się za pośrednictwem usługi telekonferencji dostępnej na platformie lub w inny sposób uzgodniony przez specjalistę i użytkownika.

 

§ 15.

1.    Administratorem danych osobowych korzystających przetwarzanych w ramach platformy jest Get Smarter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-243), ul. Ks. Józefa 373/10, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000470797, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, posiadająca NIP 6772376547 i REGON 122906766.
2.    Dane osobowe korzystających są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
3.    Administrator przetwarza dane osobowe korzystających obejmujące w szczególności: imię i nazwisko, nazwę (firmę), adres zamieszkania lub siedziby, adres prowadzenia działalności, adres poczty elektronicznej; numer rachunku bankowego, numer PESEL i numer identyfikacji podatkowej.
4.    Administrator przetwarza dane osobowe korzystających wyłącznie w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach platformy.
5.    Podanie danych osobowych przez korzystającego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na platformie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.
6.    Podstawą przetwarzania danych osobowych korzystającego jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
7.    Korzystający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
8.    Każdemu korzystającemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
9.    W przypadku udzielenia przez korzystającego zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
10.    Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
11.    Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
1)    zabezpieczenie zbioru danych przed utratą danych (kopie bezpieczeństwa) oraz przed nieuprawnionym dostępem systemami antywłamaniowymi typu: firewall, IDS/IPS);
2)    dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
12.    Dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione – w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – innym użytkownikom w celu korzystania platformy, Dotpay SA z siedzibą w Krakowie (30-552 Kraków), ul. Wielicka 72 w celu realizacji płatności elektronicznych między użytkownikiem a specjalistą, a także innym podmiotom i organom w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 16.

1.    Administrator stosuje pliki „cookies” (ciasteczka) – informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu, przy pomocy, którego korzystający korzysta z platformy.
2.    Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez korzystających z platformy w następujących celach:
1)    identyfikacji korzystających jako zalogowanych na platformie i pokazywania, że są zalogowani;
2)    zapamiętywania konsultacji, które oferują lub którymi byli zainteresowani;
3)    zapamiętywania danych podanych podczas rejestracji lub danych logowania na platformę;
4)    dostosowywania zawartości strony platformy do indywidualnych preferencji korzystającego oraz optymalizacji korzystania z platformy;
5)    prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony platformy.
3.    Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Korzystający może w każdym czasie odwołać zgodę na wykorzystanie przez administratora plików cookies. W tym celu Użytkownik winien dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta z platformy.
4.    Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

 

§ 17.

1.    Korzystający może składać reklamacje związane ze świadczeniem przez administratora usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej administratora: getsmarter@getsmarter.eu, w formie pisemnej dostarczając je osobiście lub przesyłając na adres siedziby administratora: 30-243 Kraków, ul. Ks. Józefa 373/10 lub na adres do doręczeń: 30-507 Kraków, ul. Celna 9/39.
2.    Reklamacje mogą być składane przez korzystającego z dowolnego powodu, w szczególności jeżeli usługi świadczone są przez administratora nienależycie lub niezgodnie z postanowieniami regulaminu.
3.    Zaleca się podanie przez korzystającego w składanej reklamacji: danych identyfikujących korzystającego i jego konto, informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, treści żądania korzystającego oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Niezawarcie w reklamacji danych wskazanych w zdaniu poprzednim nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.
4.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5.    Administrator rozpatrzy reklamację korzystającego niezwłocznie i zawiadomi go o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia – w terminie 14 dni od dnia ich uzupełnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu o dalsze 14 dni, o czym administrator zawiadomi korzystającego.

 

§ 18.

1.    Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez administratora będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
2.    Korzystający będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów:
1)    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
2)    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
3)    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

§ 19.

1.    Administrator ma prawo dokonywania zmian regulaminu w uzasadnionych przypadkach poprzez zamieszczenie zmian regulaminu w wersji elektronicznej w sieci internetowej pod adresem elektronicznym: getsmarter.eu.
2.    Zmiany regulaminu obowiązują korzystającego po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania w sposób określony w ust. 1 oraz zawiadomienia o nich korzystającego poprzez przesłanie odpowiedniej informacji o dokonanych zmianach pocztą elektroniczną na adres e-mail korzystającego wskazany przez niego na jego koncie na platformie.
3.    W razie zmiany regulaminu korzystający ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia korzystającego o zmianie regulaminu w sposób określony w ust. 2.
4.    Do zachowania terminu określonego w ust. 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przed jego upływem.
5.    Korzystający może wypowiedzieć umowę z powodu zmiany regulaminu składając administratorowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w formie pisemnej dostarczając je osobiście lub przesyłając na adres siedziby administratora: 30-243 Kraków, ul. Ks. Józefa 373/10 lub na adres do doręczeń: 30-507 Kraków, ul. Celna 9/39.
6.    Korzystający może także wypowiedzieć umowę z powodu zmiany regulaminu drogą elektroniczną przez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres poczty elektronicznej administratora: getsmarter@getsmarter.eu.
7.    W przypadku wypowiedzenia umowy korzystający nie ponosi żadnych opłat na rzecz administratora.

 

§ 20.

1.    Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich korzystających z platformy.
2.    Korzystanie z platformy wymaga zaakceptowania przez korzystającego postanowień regulaminu na stronie getsmarter.eu.
3.    Administrator nieodpłatnie udostępnia korzystającym regulamin poprzez zamieszczenie go w wersji elektronicznej w sieci internetowej pod adresem elektronicznym: getsmarter.eu z możliwością pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się korzystający.
4.    W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 

1.    Mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować administratora – Get Smarter z ograniczoną odpowiedzialnością o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej dostarczając je osobiście lub przesyłając na adres siedziby administratora: 30-243 Kraków, ul. Ks. Józefa 373/10 lub na adres do doręczeń: 30-507 Kraków, ul. Celna 9/39 albo przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej administratora: getsmarter@getsmarter.eu.
4.    Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.    W przypadku odstąpienia od umowy nie ponoszą Państwo żadnych opłat na rzecz administratora.

 

Pobierz:
Wzór formularza odstąpienia od umowy