Get Smarter spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-243), ul. Księcia Józefa 373 lok. 10, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do KRS pod nr 0000470797, posiadającą NIP 6772376547 i REGON 122906766 , którą reprezentują członkowie zarządu w osobach: Elżbieta Zielińska – prezes zarządu i Patrycja Babicka – członek zarządu